• Facebook

Talentstrategi for ESG

Erfaringer med talentarbejdet i klubben

Hvad har klubben gjort indenfor talentområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? (fokusér på fakta) List tingene i punktform.

Gode erfaringer

Mindre gode erfaringer

 • ·         Sportschef
 • ·         Trænerkompetencer
 • ·         Udvikle ungdomsspillere til højt niveau
 • ·         Observationsgrupper og talentgrupper
 • ·         Træningsmiljø
 • ·         Sociale arrangementer ved siden af sporten
 • ·         Generelt faldende niveau, og motivation
 • ·         Træningsmiljø (de sidste 3 år)
 • ·         Organisering, og organisationen
 • ·         Manglende ledelseskræfter
 

 Hvilke erfaringer kan vi bruge fremadrettet?

 • Udvikling af den badmintonfaglige linie, og trænerkompetencerne
 • Orden i økonomien
 • Vigtigt med godt træningsmiljø
 • Sportschefens kompetencer og rolle
 • Vigtigt med stærk organisation
 • Trivsel og sociale arrangementer er vigtige

Afklaring og målsætning

Afklaring

Hvad er definitionen på et talent/en eliteudøver (fysisk, motorisk, psykisk, taktisk, teknisk m.v).?

Spillere der vurderes til at have muligheden for, indenfor en rimelig tidshorisont, at kunne udvikle nødvendige færdigheder på 4 områder; – det tekniske, taktiske, mentale og det fysiske.

 Hvordan defineres talentgruppen og elitegruppen i klubben (kopier målgrupperne fra politikkerne)?

Seniorspillere der har niveau til at begå sig i B og A-rækken. Seniorspillergruppen er på 10-15 spillere.

Ungdomsspillere der vurderes til at have muligheden for, indenfor en rimelig tidshorisont, at kunne udvikle nødvendige færdigheder på 4 områder; – det tekniske, taktiske, mentale og det fysiske.

Spillere der vil og kan udvikle sig, eller som vurderes til at kunne motiveres hertil.

Ungdomsspillergruppen er på 75-100 spillere

Talentspillere træner efter anvisninger fra sportschefen. Det forventes at talentspillere træner 4-12 timer pr. uge.

Hvad er de drivende kræfter i andre klubber, der arbejder struktureret med talentarbejde inden for samme sport?.

 • Ledelsers langtsigtede sportslige ambitioner.
 • Enkeltpersoners enestående indsats.
 • Geografi, og badmintongeografi.
 • Kultur og traditioner.
 • Konkurrence.
 • Sponsorer.

Vision, mål og strategi

Hvad er klubbens vision for talent- og elitearbejdet?. (5-7 ord i en sætning der fortæller om retningen vi arbejder mod)

 • ESG skal skabe et elitemiljø på nationalt og internationalt niveau.
 • ESG skal udvikle et integreret trænings-, spiller- og trænerudviklingskoncept for eliten.
 • ESG skal etablere en eliteoverbygning.
 • ESG skal etablere et Eliteakademi.
 • ESG skal lede et forpligtende sportsligt samarbejde med området andre klubber for at tiltrække elitespillere.
 • ESG skal stå som arrangør af større nationale og internationale elitestævner.

Sportslige mål på kort sigt (1-2 år – angiv måned/år). Målene skal være renset for handlinger.

Hvilke konkrete handlinger/aktiviteter (angiv måned/år) skal føre frem til opfyldelse af målene?

Talentområdet – kort sigt

Hvilke sportslige mål opstilles på kort sigt (1-2 år – angiv måned/år). Målene skal være renset for handlinger. Strategi
Hvilke konkrete handlinger/aktiviteter skal føre frem til opfyldelse af målet. Angiv år/måned for hver handling/aktivitet
 1. Skabelse af stærkt træningsmiljø – Spillere søger til ESG’s træningsmiljøer samt fastholdelse af vores nuværende spiller. Sep. 2013
 • Ny organisering af træningsstruktur sep. 2012. Herunder definitionen af stærkt træningsmiljø.
 • Implementerer regler for trænere, spillere og forældre. Sep. 2012
 • Løbende møder/samlinger med trænere. Sep. 2012
 • Rekruttering og udvikling af trænere- udarbejdelse af trænerprofiler. Sep. 2012
 1. Træningskonceptet er integreret og implementeret fuldt ud i hele klubben. Sep. 2013
 • Ny organisering af træningsstruktur sep. 2012. Herunder definitionen af stærkt træningsmiljø
 • Implementere regler for trænere, spillere og forældre. Sep. 2012
 • Løbende møder/samlinger med trænere. Sep. 2012
 • Rekruttering og udvikling af trænere- udarbejdelse af trænerprofiler. Sep. 2012
 1. Spillere lærer badminton efter et koncept. Sep. 2013
 • Konceptet implementeres i perioden sep.2012-aug.2013. Se punkt 1.

 Sportslige mål på kort sigt (3-5 år – angiv måned/år). Målene skal være renset for handlinger.

Hvilke konkrete handlinger/aktiviteter (angiv måned/år) skal føre frem til opfyldelse af målene?

Talentområdet – lang sigt

Hvilke sportslige mål opstilles på lang sigt (3-5 år – angiv måned/år). Målene skal være renset for handlinger. Strategi
Hvilke konkrete handlinger/aktiviteter skal føre frem til opfyldelse af målet. Angiv år/måned for hver handling/aktivitet
 1. ESG er repræsenteret med 3 hold i Badminton Danmarks ungdomseliterækker –  Vestserien -Sep. 2016.
 • Tiltrække og rekruttere Miniton-spillere og forældre via kampagner i børnehaver, skoler, medier og samarbejdsklubber. Okt. 2012

 USU skal prioritere denne rekrutteringsopgave. Okt. 2012

 1. ESG er repræsenteret med hold i Badminton Danmarks ungdomsrækker – U-13 A, U-15 A, U-17 A og U-19 A. Sept. 14.
 2. ESG’s 2. hold i senior er repræsenteret i Badminton Danmarks holdturnering – 3. division. Sept. 15.

 

 •  Tiltrække og rekruttere Miniton-spillere og forældre via kampagner i børnehaver, skoler, medier og samarbejdsklubber. Okt. 2012

        USU skal prioritere denne rekrutteringsopgave. . Okt. 2012

 1. Træningsmiljøet i klubben fungerer i synergi med et fuldt etableret akademi. Aug. 2016
 • Udarbejde et koncept der beskriver sammenhæng mellem ESG og idrætsakademiet. Sep. 2013

 Udviklingsmål. (her er tale om mere bløde formuleringer. Udviklingsmålene er ikke umiddelbart målbare, men handler mere om principper og hensigter).

 Der er udviklet en rød tråd i klubben, der bygger på principper i BATK.

Organisatorisk

Mål

Organisatoriske mål opstilles på kort sigt (1-2 år – angiv måned/år). Målene skal være renset for handlinger.

Hvilke konkrete handlinger/aktiviteter (angiv måned/år) skal føre frem til opfyldelse af målene?

Talentområdet – kort sigt

Hvilke organisatoriske mål opstilles på kort sigt (1-2 år – angiv måned/år). Målene skal være renset for handlinger. Strategi
Hvilke konkrete handlinger/aktiviteter skal føre frem til opfyldelse af målet. Angiv år/måned for hver handling/aktivitet
 1. Styrke organisationen ledelsesmæssigt, økonomisk og rekrutteringsmæssigt. Implementering af ny træningskultur.Jan 2013
 2. Bedre talentsamarbejde med andre klubber. Jan. 2013.
 3. Det økonomiske råderum ifh. til udviklingsplanen er til stede. Apr. 2013
 • Intensivere arbejdet i SB, således at der etableres et tæt samarbejde med rekrutteringsklubberne i  Esbjerg området. Der indkaldes til møde med Hjerting Badmintonklub, Tarp Badmintonklub m.fl. Jan. 2013.
 • Intensivere arbejdet i sponsorudvalget. Dvs. flere møder, Udarbejdelse af handleplan for sponsorudvalget. Revidere sammen- sætning af udvalget i forhold til kommissorier. Jan. 2013.

 Organisatoriske mål opstilles på lang sigt (3-5 år – angiv måned/år). Målene skal være renset for handlinger.

Hvilke konkrete handlinger/aktiviteter (angiv måned/år) skal føre frem til opfyldelse af målene?

Talentområdet – lang sigt

Hvilke organisatoriske mål opstilles på lang sigt (3-5 år – angiv måned/år). Målene skal være renset for handlinger. Strategi
Hvilke konkrete handlinger/aktiviteter skal føre frem til opfyldelse af målet. Angiv år/måned for hver handling/aktivitet
 1.  Samarbejde med skoler, børnehaver, klubber m.v  Sept. 2016.
 • Rekruttering, forskellige tiltag  (turneringer, Esbjerg-mesterskaber m.v.) overfor skoler, børnehaver, klubber m.v. Sept. 2016
 1. Partnerskabsaftaler med Esbjerg kommune. Sept. 2017.

 

 1. Etablere en evalueringskultur, hvor der løbende følges op på de sportslige og organisatoriske mål.  2015.

 

 • Etablere talentudviklingsprojekter sammen med eks. Badminton Danmark og Esbjerg kommune. Sept. 2017.

 

 • Drøftes på bestyrelsesmøder og sektionsmøder. Sættes på som fast punkt på dagsordnen fra Sep. 2015

 

 Ressourcemæssige krav

Hvilke kompetencer er nødvendige på det organisatoriske niveau?

 • De ledelsesmæssige kompetencer skal komplementere hinanden. Der skal være ledere med økonomiske, organisatoriske, sportslige og ledelsesmæssige kompetencer.

 Hvilke kompetencer er nødvendige i trænerstaben?.

 • De faglige kompetencer er sammensat af badmintonspecifikke kompetencer, styrke og fysiologiske kompetencer samt mentaltræningskompetencer. ESG’s trænerstab er i besiddelse af Badminton Danmarks træneruddannelser eller andre sammenlignelige uddannelser bl.a. udenlandske uddannelser.

Hvilke andre ressourcer skal være til rådighed?.

 • Forældrebank med frivillige hjælpere der kan træde til ved behov. Banken skal bestå af 300-400 frivillige hjælpere og skal være etableret april 2013.
 • Der arbejdes med en systematisk forpligtigelse af forældre i foreningsarbejdet.

Krav/plan for efteruddannelse. (hvordan lukkes gabet mellem det nuværende og det nødvendige kompetenceniveau?)

 • ESG’s Sportschef har igangsat intensiv efteruddannelse af ESG’s trænere bl.a. ved afholdelse af træningsseminar i uge 32 2012 m.v.
 • Der afholdes løbende efteruddannelse af trænere. Alle trænere har en udviklingsplan som revideres hvert år i februar måned. Der afholdes udviklingssamtaler hvert år i august måned.

 Organisationsplan for ESG-Badminton

Organisationsplan for ESG-Badminton

Seniorsektionens og ungdomssektionens formand er ansvarlig for talentpolitikken. Sportschefen er ansvarlig for implementering af talentstrategien.

Træningsmiljø/faciliteter

Hvad er det for et træningsmiljø, som stilles til rådighed, således at den aktive konstant motiveres mod bedre resultater?. Hvilke miljøer/faciliteter virker fremmende på talent- og eliteudviklingen?

 • ESG skal have fokus på at samle talentarbejdet i Badmintoncentret, og at talentgrupperne i øvrigt tilbydes gode forhold og trænere, samt ikke mindst træningstider af hensyn til skole m.v. Sept. 2013.
 • Hvilke faciliteter kræver talentarbejdet?
 • Ud over ovenstående skal der være et område til lektielæsning samt et spisested. Sept. 2014

Såfremt de fysiske faciliteter ikke lever op til kravene, hvilken strategi har klubbestyrelsen for udvikling af faciliteterne.

 • De fysiske faciliteter er tilstrækkelige på nuværende tidspunkt.
 • Etablere yderligere samarbejde med Sisal vedr. brug af kantinen. Sept. 2013

Hvilke forpligtigelser har talenterne overfor klubben/øvrige medlemmer?

 • Ungdomstalentspillere skal som en del af deres egen udvikling arbejde som assistenttræner for andre spillere i klubben, for på den måde at forholde sig mere til sin egen læring.
 • Seniortalentspillerne  skal som en del af deres egen udvikling arbejde som assistenttræner for andre spillere i klubben, for på den måde at forholde sig mere til sin egen læring.

Økonomi

Hvilke økonomiske ressourcer (budget for talent- og elitearbejdet de kommende 5 år) kræver det at realisere en talent- og elitestrategi og hvordan skal de skaffes? Hvad er de nødvendige prioriteringer?

Nøgleposter kan fx være: Løn, uddannelse, træningslejre, stævnedeltagelse, støttekoncept, støtteapparat m.v.

År

Nøgleposter

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017
Løn              550.000              650.000              750.000              750.000              750.000
Uddannelse                25.000                 30.000                 35.000                 40.000                 50.000
Støtteapparat                   10.000                 10.000                 10.000                 10.000
Træningslejre                          

                         0

                25.000                 50.000                 50.000                 50.000
I alt

575.000

715.000

845.000

850.000

860.000

Hvilken strategi har klubbestyrelsen for at øge klubbens indtægtsside/minimere udgiftssiden?.

 • Øge sponsorindtægter til 500.000 apr. 2014
 • Reducere udgifter på bolde med 15% p.a. ( 35.000 kr.) ved at ændre spillernes adfærd omkring brugen af nye og gamle bolde. april 2013

Talentrekruttering/-fastholdelse

Hvordan skabes en gruppe, hvorfra der kan rekrutteres?

 • Starter ved Miniton og fortsætter ved fokuseret talentarbejde i alle årgang. Herudover har vi udarbejdet en breddestrategi, som skal sikre fødekæden.

Hvordan forholder klubbestyrelsen sig til rekruttering fra andre klubber? (hvordan kontakter klubben udøver/bestyrelse?)

 • Har etableret SB-samarbejdet hvori der er formuleret en politik for samarbejdet klubberne i mellem om udvikling af talenter.

Hvordan fastholder vi talenterne (hvilke konkrete tiltag skal iværksættes? – år/måned)

 • Ved at tilbyde spillerne de bedste udviklingsmuligheder. Sept. 2013
 • Ved at skabe det bedste træningsmiljø, med en bedste badmintonfaglighed. Sept. 2013
 • Ved at fastholde og skaffe de bedste rammer og faciliteter bl.a. idrætsakademi. Jan. 2014.

Hvordan skabes en overgang fra talentgruppen til elitegruppen? Hvad er det for særlige udfordringer, man står overfor?

 • Overgangen defineres primært af træningsmængden og træningskvaliteten. Her tænkes også på den sociale del.

Job/Uddannelse/samarbejdsrelationer

Hvilke muligheder skal der være for planlægning af civil- og sportskarriere?

 • Ikke et tema for klubben omkring talentgruppen.

Samarbejdsmuligheder med uddannelsesinstitutioner (folkeskole, gymnasium, erhvervsuddannelser m.v.)?

 • Esbjerg tilbyder flere og flere uddannelsesmuligheder, som i sig selv tiltrækker unge.

Hvordan foregår kontakten til forældrene? (systematisk, følges et skema, skrives der referat af møderne m.v.)

 • Der afholdes møder med spillere og forældre via den sportslige ansvarlige.

Kommunikation

Hvordan ønsker klubben at håndtere pressen og nyhedsformidling samt sponsorer og interessenter (eksterne interessenter) i forhold til talentarbejdet?

 • Presseansvarlig og PR.
 • Hjemmesideansvarlig.
 • Der skal 1 gang månedlig i sæson fremsendes artikel til den skrevne presse. Sept. 2013.

Hvem er ansvarlig?

 • Bestyrelsen har til opgave at finde én eller flere personer. Sept. 2013.

 Hvordan ønsker klubben at håndtere den interne kommunikation til idrætsudøvere, trænere, forældre og medlemmer?

 • Hver sektion finder en der er ansvarlig for den interne kommunikation. Sept. 2013.

 Hvordan brandes/lanceres klubbens talent- og elitestrategi? (hvordan gøres den synlig og tilgængelig?) Hvordan synliggøres arbejdet med strategien løbende?

 • Hjemmeside. Sept. 2013
 • Møder for forældre- og spillergrupper  Aug. 2013
 • Prospekter, opslag og foldere. Jan. 2014.

Sociale

Hvordan skaber klubben et så nuanceret klubliv som overhovedet muligt, hvor alle kan opleve et idrætsfaglig og et trænings- og konkurrencemæssigt fællesskab.

 • Ved at skabe et klubmiljø hvor der stilles krav til at alle bidrager.
 • Ved at sikre at alle har veluddannede og motiverede trænere.
 • Ved at alle oplever at der er plads til badmintonpræstationer på alle niveauer.

Forventninger til hinanden

 Krav til de aktive

Hvilke særlige krav stilles til talentgruppen – det kunne være deltagelse i sponsorarbejde, deltagelse som hjælper, personlig udviklingsplan, rolle i forhold klubbens værdier og leveregler m.v.

 • At spilleren følger den lagte udviklingsplan.
 • At spilleren er loyal i forhold til ESG´s værdier og leveregler og overfor klubben.

Konsekvens (hvis kravene/resultaterne ikke opnås).

 • Udelukkelse fra talentgruppen

Støttekoncept

Har klubben et støttekoncept? Hvilke former for støttemuligheder er der? Hvad udløser støtte? Hvis ikke klubben har et støttekoncept, skal der på et tidspunkt udarbejdes et – i givet fald hvornår (år/måned)

Overordnet handlingsplan

Hvem gør hvad, hvornår i de enkelte år. Herudover opstilles mål for hvert år.

Hvad (beskriv opgaven) Hvornår (år/måned) Hvem (én person til hver opgave)
Ny organisering af træningsstruktur. Herunder definitionen af stærkt træningsmiljø September 2012  
Implementerer regler for trænere, spillere og forældre September 2012  
Løbende møder/samlinger med trænere September 2012  
Rekruttering og udvikling af trænere- udarbejdelse af trænerprofiler September 2012  
Tiltrække og rekruttere Miniton-spillere og forældre via kampagner i børnehaver, skoler, medier og samarbejdsklubber Oktober 2012  
USU skal prioritere denne rekrutteringsopgave Oktober 2012  
Intensivere arbejdet i SB, således at der etableres et tæt samarbejde med rekrutteringsklubberne i  Esbjerg området. Der indkaldes til møde med Hjerting Badmintonklub, Tarp Badmintonklub m.fl. Januar 2013  
Intensivere arbejdet i sponsorudvalget. Dvs. flere møder, Udarbejdelse af handleplan for sponsorudvalget. Revidere sammen- sætning af udvalget i forhold til kommissorier Januar 2013  
Styrke organisationen ledelsesmæssigt, økonomisk og rekrutteringsmæssigt. Implementering af ny træningskultur Januar 2013  
Bedre talentsamarbejde med andre klubber Januar 2013  
Revision af trænernes udviklingsplaner Februar 2013  
Etablering af hjælperbank med 3-400 hjælpere April 2013  
Reducere udgifter på bolde med 15% p.a. ( 35.000 kr.) ved at ændre spillernes adfærd omkring brugen af nye og gamle bolde April 2013  
Det økonomiske råderum ifh. til udviklingsplanen er til stede April 2013  
Udviklingssamtaler med trænerne August 2013  
Møder for forældre- og spillergrupper vedr. talentstrategien   August 2013  
ESG skal have fokus på at samle talentarbejdet i Badmintoncentret, og at talentgrupperne i øvrigt tilbydes gode forhold og trænere, samt ikke mindst træningstider af hensyn til skole m.v September 2013  
Der skal 1 gang månedlig i sæson fremsendes artikel til den skrevne presse September 2013  
Bestyrelsen har til opgave at finde én eller flere personer til branding af talentstrategien September 2013  
Hver sektion finder en der er ansvarlig for den interne kommunikation i forhold til talentstrategien September 2013  
Branding af talentstrategien på www September 2013  
Udarbejde et koncept der beskriver sammenhæng mellem ESG og idrætsakademiet September 2013  
Etablere yderligere samarbejde med Sisal vedr. brug af kantinen September 2013  
Skabelse af stærkt træningsmiljø – Spillere søger til ESG’s træningsmiljøer samt fastholdelse af vores nuværende spiller September 2013  
Træningskonceptet er integreret og implementeret fuldt ud i hele klubben September 2013  
Spillere lærer badminton efter et koncept September 2013  
Prospekter, opslag og foldere i forhold til talentstrategien Januar 2014  
Øge sponsorindtægter til 500.000 April 2014  
Område til lektielæsning samt et spisested September 2014  
ESG er repræsenteret med hold i Badminton Danmarks ungdomsrækker – U-13 A, U-15 A, U-17 A og U-19 A September 2014  
Drøftes på bestyrelsesmøder og sektionsmøder. Sættes på som fast punkt på dagsordnen fra September 2015  
ESG’s 2. hold i senior er repræsenteret i Badminton Danmarks holdturnering – 3. division September 2015  
Etablere en evalueringskultur, hvor der løbende følges op på de sportslige og organisatoriske mål September 2015  
Træningsmiljøet i klubben fungerer i synergi med et fuldt etableret akademi August 2016  
Rekruttering, forskellige tiltag (turneringer, Esbjerg-mesterskaber m.v.) overfor skoler, børnehaver, klubber m.v. September 2016  
ESG er repræsenteret med 3 hold i Badminton Danmarks ungdomseliterækker –  Vestserien September 2016  
Samarbejde med skoler, børnehaver, klubber m.v  September 2016  
Etablere talentudviklingsprojekter sammen med eks. Badminton Danmark og Esbjerg kommune September 2017  
Partnerskabsaftaler med Esbjerg kommune September 2017