• Facebook

Kommissorium for USU

Sammensætning

USU-udvalget består af 7 personer bestående af min. 1 bestyrelsesmedlem og 5-6 menige medlemmer og den ansvarlige træner deltager i møderne. Udvalget er selvsupplerende. Blandt medlemmerne udpeges en person til SB-samarbejdet. Udvalget konstituerer sig selv. Udvalget skal være på plads senest juni.

Ansvar & myndighed
Udvalget er budgetansvarlig.  Bestyrelsesmedlemmerne holder bestyrelsen orienteret samt refererer fra bestyrelsesmøderne på udvalgsmøderne. Udvalget skal respektere og udbrede klubbens værdier og leveregler, og skal sikre at Ungdomssektionen fungerer optimalt. Leve op til elite- talent og bredde- politikken, elite- og talentstrategien, samt den del af breddestrategien der omhandler ungdom.

Opgaver

USU-udvalget har følgende opgaver;

 • Implementere, justere og evaluere elite-,talent- og breddestrategierne.
 • Konfliktløsning – spillere/forældre
 • 2 årlige forældremøder, 1 for elite- og talent og 1 for breddeforældre, hvor der bl.a. orienteres om trænerplaner samt USU’s struktur.
 • Sikre flow i udviklingen og løbende evaluering af ungdomssektionen.
 • Samarbejde med underudvalgene omkring talentudvikling.
 • Udarbejde referat på møderne.
 • Ansvar for den del af hjemmesiden, der handler om ungdom.
 • Udarbejdelse af en årsplan i maj/juni med opfølgning omkring holdturnering i oktober.
 • Ansvar for 1 gang årligt at ajourføre funktionsfordelingsanalysen (marts).
 • Udarbejdelse af et budget for udvalget (juni).

Kvalifikationer
Medlemmerne af ungdomsudvalget vil have særligt brug for følgende kompetencer:

 • Koordinator
 • Kontaktskaber
 • Opstarter
 • Afslutter
 • Kende ungdomssektionens struktur til bunds

Mødefrekvens

 6 gange årligt á 3 timer.