• Facebook

Elitestrategi i ESG

Erfaringer

Hvad har klubben gjort indenfor eliteområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? Hvad er gået godt og hvad er gået mindre godt? Hvad har betinget, at klubben har haft en elite?  Hvordan har vi kommunikeret så hele klubben har vidst at det har været et indsatsområde? Hvordan har vi engageret klubben i arbejdet? List tingene i punktform.

Hvad har erfaringerne været?

Gode erfaringer

Mindre gode erfaringer

 • ·         Sportschef
 • ·         Trænerkompetencer
 • ·         Udvikle ungdomsspillere til højt niveau
 • ·         Observationsgrupper og talentgrupper
 • ·         Esbjergmodellen – professionelle spillere
 • ·         Træningsmiljø
 • ·         Organisation og ledelse
 • ·         Økonomisk satsning (den 1.)
 • ·         1. holdets niveau som ledestjerne
 • ·         Sociale arrangementer ved siden af sporten
 • ·         Kontraktformer
 • ·         Generelt faldende niveau, og motivation
 • ·         Træningsmiljø (de sidste 3 år)
 • ·         Organisering, og organisationen
 • ·         Manglende indtægter
 • ·         Manglende ledelseskræfter
 • ·         Økonomisk satsning (den 2.)
 

Hvilke erfaringer kan vi bruge fremadrettet?

 • Orden i økonomien
 • Vigtigt med godt træningsmiljø
 • Sportschefens kompetencer /rolle
 • Træneres kompetencer
 • Den røde tråd i træningskonceptet
 • Trænerudvikling
 • Vigtigt med stærk organisation
 • Trivsel og sociale arrangementer

Afklaring og målsætning

Afklaring

Hvordan defineres elite i klubben

Seniorspillere der har niveau til at begå sig i M eller Eliterækken. Seniorspillergruppen er på 10-15 spillere.

Ungdomsspillere der har nødvendig motivation, fysiologisk kapacitet og færdigheder på 4 områder; – det tekniske, taktiske, mentale og fysiske.

Derudover spillerne der har niveau til at begå sig i ungdomseliterækkerne.

Spillere der vil og kan levere den nødvendige og krævede træningsindsats, defineret af nyeste viden om træning, og som fortsat vil betragte sig som elitespillere.

Ungdomsspillergruppen er på 10-15 spillere.

Elitespillere træner efter anvisninger fra sportschefen. Der forventes at elitespillere træner min. 12-14 timer pr. uge.

Hvad er de drivende kræfter i andre eliteklubber indenfor samme sport?

 • Ledelsers kortsigtede sportslige ambitioner.
 • Enkeltpersoners enestående indsats.
 • Geografi, og badmintongeografi.
 • Kultur og traditioner
 • Konkurrence.

 Vision, mål og strategi

Hvad er klubbens vision for elitearbejdet?

Vision: 

 • ESG skal skabe et elitemiljø på nationalt og internationalt niveau.
 • ESG skal udvikle et integreret trænings-, spiller- og trænerudviklingskoncept for eliten.
 • ESG skal etablere en eliteoverbygning.
 • ESG skal etablere et idrætsakademi.
 • ESG skal lede et forpligtende sportsligt samarbejde med området andre klubber for at tiltrække elitespillere.
 • ESG skal stå som arrangør af større nationale og internationale elitestævner.

Sportslige mål på kort sigt (1-2 år – angiv måned/år). Målene skal være renset for handlinger. Handlingerne placeres under afsnittet strategi.

Eliteområdet – kort sigt

Hvilke sportslige mål opstilles på kort sigt (1-2 år – angiv måned/år). Målene skal være renset for handlinger. Strategi
Hvilke konkrete handlinger/aktiviteter skal føre frem til opfyldelse af målet. Angiv år/måned for hver handling/aktivitet
1. Skabelse af stærkt træningsmiljø – Spillere søger til ESG’s træningsmiljøer samt fastholdelse af vores nuværende spillere. Sep. 2013
 • Ny organisering af træningsstruktur sep. 2012. Herunder definitionen af stærkt træningsmiljø.
 • Implementere regler for trænere, spillere og forældre. Sep. 2012
 • Løbende møder/samlinger med trænere. Sep. 2012
 • Rekruttering og udvikling af trænere- udarbejdelse af trænerprofiler. Sep. 2012
2. Koncept for udvikling af spillere, trænere og ledere og forældre. – Sep. 2013
 • Ny organisering af træningsstruktur sep. 2013. Herunder definitionen af stærkt træningsmiljø.
 • Implementerer regler for trænere, spillere og forældre. Sep. 2013
 • Løbende møder/samlinger med trænere. Sep. 2013
 • Rekruttering og udvikling af trænere- udarbejdelse af trænerprofiler. Sep. 2013
3. Spillere lærer badminton efter et koncept og alle trænere ved hvordan vi træner i ESG. Sep. 2013
 • Konceptet implementeres i perioden sep.2012-aug.2013. Se punkt 1.
4. ESG har etableret første fase af et idrætsakademi. sep. 2012
 • Tiltrække 2-3 spillere til ESG fra DK/Europa der tiltrækkes ved at de kan udvikles badmintonmæssigt. Sep. 2012
 • Udarbejde nyt koncept vedr. et idrætsakademi. Dec.. 2012
5. ESG spiller om at komme i 1. div. Feb. 2013
 • Tiltrække 2-3 spillere til ESG fra DK/Europa der tiltrækkes ved at de kan udvikles badmintonmæssigt. Sep. 2012

Sportslige mål på lang sigt (3-5 år – angiv måned/år). Målene skal være renset for handlinger. Handlingerne placeres under afsnittet strategi.

Eliteområdet – lang sigt

Hvilke sportslige mål opstilles på lang sigt (3-5 år – angiv måned/år). Målene skal være renset for handlinger. Strategi
Hvilke konkrete handlinger/aktiviteter skal føre frem til opfyldelse af målet. Angiv år/måned for hver handling/aktivitet
1.ESG spiller om at komme i elitedivisionen. Feb. 2015
 • Etablering af idrætsakademiet og integrering af spillere herfra i ESG’s spillertrup. Sep. 2014)
 • Opbygge en stærk organisation/struktur, tilfører flere lederressourcer – bla. etablering af akademiudvalg bestående af 6-7 ledere med forskellige kompetencer.
2. ESG rykker op i Badmintonligaen indenfor 3-5 år med 80% egenudviklede spillere.  
 • Etablering af idrætsakademi og integrering af spillere herfra i ESG’s spillertrup. Sep. 2014)
 • Opbygge en stærk organisation/struktur, tilfører flere lederressourcer – bla. etablering af akademiudvalg bestående af 6-7 ledere med forskellige kompetencer.
3. ESG er repræsenteret med 3 hold i Badminton Danmarks ungdomseliterækker –  Vestserien -Sep. 2016.
 • Tiltrække og rekruttere Miniton-spillere og forældre via kampagner i børnehaver, skoler, medier og samarbejdsklubber. Okt. 2012

 USU skal prioritere denne rekrutteringsopgave. . Okt. 2012

4. Træningsmiljøet i klubben fungerer i synergi med et fuldt etableret idræts akademi. Aug. 2016
 • Udarbejde et koncept der beskriver sammenhæng mellem ESG og idrætsakademiet. Sep. 2013

Udviklingsmål. (her er tale om mere bløde formuleringer. Udviklingsmålene er ikke umiddelbart målbare, men handler mere om principper og hensigter).

Der er udviklet en rød tråd i klubben, der bygger på principper i BATK.

Organisatorisk

Mål

Organisatoriske mål på kort sigt (1-2 år – angiv måned/år)?. Målene skal være renset for handlinger. Handlingerne placeres under afsnittet strategi.

Organisatoriske mål for eliteområdet – kort sigt

Hvilke organisatoriske mål opstilles på kort sigt (1-2 år – angiv måned/år). Målene skal være renset for handlinger. Strategi
Hvilke konkrete handlinger/aktiviteter skal føre frem til opfyldelse af målet. Angiv år/måned for hver handling/aktivitet
1. Styrke organisationen ledelsesmæssigt, økonomisk og rekrutteringsmæssigt. Dvs. velfungerende akademi og implementering af nyt træningsstruktur. Det økonomiske råderum ifh. til udviklingsplanen er til stede. Apr. 2013
 • Nedsættelse af projektgruppe der skal udarbejde koncept vedr. idrætsakademiet Okt. 2012
 • Intensivere arbejdet i sponsorudvalget. Dvs. flere møder, Udarbejdelse af handleplan for sponsorudvalget. Revidere sammen- sætning af udvalget i forhold til kommissoriet. Okt. 2012

Organisatoriske mål på længere sigt (3-5 år – angiv måned/år)?. Målene skal være renset for handlinger. Handlingerne placeres under afsnittet strategi.

Organisatoriske mål for eliteområdet – lang sigt

Hvilke organisatoriske mål opstilles på lang sigt (3-5 år – angiv måned/år). Målene skal være renset for handlinger. Strategi
Hvilke konkrete handlinger/aktiviteter skal føre frem til opfyldelse af målet. Angiv år/måned for hver handling/aktivitet
 1. Etablering af elite-overbygning i ESG med henblik på opbygning af elitekultur, der er en forudsætning for realisering af de sportslige mål på lang sigt. Juli 2015
 • Etablere en projektgruppe, der udarbejder koncept. Denne projektgruppe skal arbejde tæt sammen med den gruppe der skal udarbejde koncept for idrætsakademiet.  Jan. 2013
2. Etablere en evalueringskultur, hvor der løbende følges op på de sportslige og organisatoriske mål.   Sept. 2015.
 • Drøftes på bestyrelsesmøder og sektionsmøder. Sættes på som fast punkt på dagsordnen fra sep. 2015

Hvilket støtteapparat skal der stilles til rådighed (læge, fysioterapeut, mental træner, kostvejleder m.v.)?

 • ESG har ansat Sportschef der bl.a. er uddannet mentaltræner, spillere der er uddannet fysioterapeut og forældre der er lægeuddannet.
 • Esbjerg kommune er samarbejdspartner i ovenstående.
 • Dette støtteapparat skal yderlige beskrives og sættes i system. okt. 2013.

Ressourcemæssige krav

Hvilke kompetencer er nødvendige på det organisatoriske niveau?

 • De ledelsesmæssige kompetencer skal komplementere hinanden. Der skal være ledere med økonomiske, organisatoriske, sportslige og ledelsesmæssige kompetencer. Der henvises til kommissoriet.

Hvilke kompetencer er nødvendige i trænerstaben?.

 • De faglige kompetencer er sammensat af badmintonspecifikke kompetencer, styrke og fysiologiske kompetencer samt mentaltræningskompetencer. ESG’s trænerstab er i besiddelse af Badminton Danmarks træneruddannelser eller andre sammenlignelige uddannelser bl.a. udenlandske uddannelser.

Hvilke andre ressourcer skal være til rådighed?.

 • Forældrebank med frivillige hjælpere der kan træde til ved behov. Banken skal bestå af 300-400 frivillige hjælpere og skal være etableret april 2013.
 • Der arbejdes med en systematisk forpligtigelse af forældre i foreningsarbejdet.

Krav/plan for efteruddannelse. (hvordan lukkes gabet mellem det nuværende og det nødvendige kompetenceniveau?)

 • ESG’s Sportschef har igangsat intensiv efteruddannelse af ESG’s trænere bl.a. ved afholdelse af træningsseminar i uge 32 2012 m.v.
 • Der afholdes løbende efteruddannelse af trænere. Alle trænere har en udviklingsplan som revideres hvert år i februar måned. Der afholdes udviklingssamtaler hvert år i august måned.

Organisationsplan for ESG-Badminton

Organisationsplan for ESG-Badminton

Seniorsektionens og ungdomssektionens formand har ansvaret for breddepolitikken. Sportschefen har ansvaret for implementering af breddestrategien.

Træningsmiljø/faciliteter

Hvad er det for et træningsmiljø, som stilles til rådighed, således at den aktive konstant motiveres mod bedre resultater? Hvilke miljøer/faciliteter virker fremmende på elitearbejdet?

 • ESG skal have fokus på at samle elitearbejdet i Badmintoncentret, og at sikre at styrketræningsfaciliteterne samles på Tovværksgrunden. Sept. 2013

Hvilke faciliteter kræver elitearbejdet?

 • Ud over ovenstående skal der være et område til lektielæsning samt et spisested. Sept. 2014

Såfremt de fysiske faciliteter ikke lever op til kravene, hvilken strategi har klubbestyrelsen for udvikling af faciliteterne.

 • Etablere yderligere samarbejde med Sisal vedr. brug af kantinen. Sept. 2013.

Hvilke forpligtigelser har eliten overfor klubben/øvrige medlemmer?

 • Seniorelite hjælper til ved ungdomsarrangementer, tæller ved ungdomsstævner samt træne med de andre spiller for udvikling af disse.
 • Ungdomselitespillere skal som en del af deres egen udvikling arbejde som assistenttræner for andre spillere i klubben, for på den måde at forholde sig mere til sin egen læring.

Økonomi

Hvilke økonomiske ressourcer (opstil et budget – for de næste 3-5 år for elitearbejdet) kræver det at realisere en elitestrategi og hvordan skal de skaffes? Hvad er de nødvendige prioriteringer?

Nøgleposter kan fx være: Løn, uddannelse, træningslejre, stævnedeltagelse, støttekoncept, støtteapparat m.v.

År ÜNøgleposter

Þ

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017
Løn

550.000

650.000

750.000

750.000

750.000

Uddannelse

                25.000

                30.000

                35.000

40.000

50.000

Træningslejre

0

25.000

50.000

50.000

50.000

Udgifter spillere

             150.000

150.000

200.000

250.000

300.000

Støtteapparat

 

10.000

10.000

10.000

10.000

I alt

725.000

865.000

1.045.000

1.100.000

1.160.000

Hvilken strategi har klubbestyrelsen for at øge klubbens indtægtsside/minimere udgiftssiden?.

 • Øge sponsorindtægter til  500.000 apr. 2014.
 • Reducere udgifter på bolde med 15% p.a. ( 35.000 kr.) ved at ændre spillernes adfærd omkring brugen af nye og gamle bolde. april 2013.

Eliterekruttering

Hvordan skabes en subelite/talentgruppe, hvorfra der kan rekrutteres?

 • Starter ved Miniton og fortsætter ved fokuseret talentarbejde i alle årgang. Herudover har vi udarbejdet en bredde- og talentstrategi, som skal sikre fødekæden.

Hvordan forholder klubbestyrelsen sig til rekruttering fra andre klubber? (hvordan kontakter klubben udøver/bestyrelse?)

 • Har etableret SB-samarbejdet hvori der er formuleret en politik for samarbejdet klubberne i mellem om udvikling af talenter.

Hvordan fastholder vi eliteudøverne (hvilke konkrete tiltag skal iværksættes? – år/måned)

 • Ved at tilbyde spillerne de bedste udviklingsmuligheder. Sept. 2013
 • Ved at skabe det bedste træningsmiljø, med en bedste badmintonfaglighed. Sept. 2013
 • Ved at fastholde og skaffe de bedste rammer og faciliteter bl.a. idrætsakademi Jan. 2014

Job/Uddannelse

Hvilke muligheder skal der være for planlægning af civil- og sportskarriere?

 • Esbjerg tilbyder flere og flere uddannelsesmuligheder, som i sig selv tiltrækker unge.
 • Sponsorer og erhvervsliv bruges som resurse i forhold til at lægge en uddannelses- og karriereplan.
 • Der skal arbejdes forskelligt med den enkelte afhængigt af om vedkommende er international spiller eller oprindeligt herboende.

Kommunikation

Hvordan ønsker klubben at håndtere pressen og nyhedsformidling samt sponsorer og interessenter (eksterne interessenter) i forhold til elitearbejdet?

 • Presseansvarlig og PR.
 • Hjemmesideansvarlig.
 • Der skal 1 gang månedlig i sæson fremsendes artikel til den skrevne presse. Sept. 2013.

Hvem er ansvarlig? (én person)

 • Bestyrelsen har til opgave at finde én eller flere personer.  Sept. 2013.

Hvordan ønsker klubben at håndtere den interne kommunikation til idrætsudøvere, trænere og medlemmer?

 • Hver sektion finder en der er ansvarlig for den interne kommunikation. Sept. 2013

Hvordan brandes/lanceres klubbens elitestrategi? (hvordan gøres den synlig og tilgængelig?) Hvordan synliggøres arbejdet med strategien løbende?

 • Hjemmeside. Sept. 2013.
 • Møder for forældre- og spillergrupper. Aug. 2013.
 • Prospekter, opslag og foldere. Jan. 2014.

Sociale

Hvordan skaber klubben et så nuanceret klubliv som overhovedet muligt, hvor alle kan opleve et idrætsfaglig og et trænings- og konkurrencemæssigt fællesskab.

 • Ved at skabe et klubmiljø, hvor der stilles krav til at alle bidrager.
 • Ved at sikre at alle har veluddannede og motiverede trænere.
 • Ved at alle oplever at der er plads til badmintonpræstationer på alle niveauer.

Forventninger til hinanden

Krav til de aktive

Hvilke særlige krav stilles til elitegruppen – det kunne være deltagelse i sponsorarbejde, deltagelse som hjælper, personlig udviklingsplan, rolle i forhold klubbens værdier og leveregler m.v.

 • Stille sig til rådighed for sponsorevents.
 • Stille sig til rådighed som professionel rollemodel  ved interne klubarrangementer.
 • At spilleren følger den lagte udviklingsplan.
 • At spilleren er professionel i forhold til ESG´s værdier og leveregler og er loyal overfor klubben.

Konsekvens (hvis kravene/resultaterne ikke opnås).

 • I værste fald udelukkelse fra elitegruppen.

Støttekoncept

Har klubben et støttekoncept? Hvilke former for støttemuligheder er der? Hvad udløser støtte? Hvis ikke klubben har et støttekoncept, skal der på et tidspunkt udarbejdes et – i givet fald hvornår (år/måned)

 • På nuværende tidspunkt gives der kun støtte hvis det indgår som en del af en individuel kontrakt.

Overordnet handlingsplan

Hvem gør hvad, hvornår i de enkelte år. Herudover opstilles mål for hvert år.

Ny organisering af træningsstruktur. Herunder definitionen af stærkt træningsmiljø. September 2012
Konceptet implementeres i perioden sep.2012-aug.2013 September 2012
Implementere regler for trænere, spillere og forældre September 2012
Løbende møder/samlinger med trænere. September 2012
Tiltrække 2-3 spillere til ESG fra DK/Europa der tiltrækkes ved at de kan udvikles badmintonmæssigt September 2012
Rekruttering og udvikling af trænere- udarbejdelse af trænerprofiler September 2012
Udarbejde et koncept der beskriver sammenhæng mellem ESG og idrætsakademiet September 2012
Nedsættelse af projektgruppe der skal udarbejde koncept vedr. idrætsakademiet Oktober 2012
Intensivere arbejdet i sponsorudvalget. Dvs. flere møder, Udarbejdelse af handleplan for sponsorudvalget. Revidere sammensætning af udvalget i forhold til kommissoriet Oktober 2012
Tiltrække og rekruttere Miniton-spillere og forældre via kampagner i børnehaver, skoler, medier og samarbejdsklubber Oktober 2012
Udarbejde nyt koncept vedr. et idrætsakademi December 2012
Etablere en projektgruppe, der udarbejder koncept. Denne projektgruppe skal arbejde tæt sammen med den gruppe der skal udarbejde koncept for idrætsakademiet Januar 2013
Revision af trænernes udviklingsplaner Februar 2013
ESG spiller om at komme i 1. div Februar 2013  
Etablering af forældrebank med 3-400 frivillige April 2013
Reducere udgifter på bolde med 15% p.a. ( 35.000 kr.) ved at ændre spillernes adfærd omkring brugen af nye og gamle bolde April 2013
Styrke organisationen ledelsesmæssigt, økonomisk og rekrutteringsmæssigt. Dvs. velfungerende akademi og implementering af nyt træningsstruktur. Det økonomiske råderum ifh. til udviklingsplanen er til stede April 2013  
Udviklingssamtaler med trænerne August 2013
Møder for forældre- og spillergrupper vedr. elitestrategien August 2013
ESG skal have fokus på at samle elitearbejdet i Badmintoncentret, og at sikre at styrketræningsfaciliteterne samles på Tovværksgrunden September 2013
Ny organisering af træningsstruktur. Herunder definitionen af stærkt træningsmiljø September 2013
Implementerer regler for trænere, spillere og forældre September 2013
Løbende møder/samlinger med trænere September 2013
Rekruttering og udvikling af trænere- udarbejdelse af trænerprofiler September 2013
Etablere yderligere samarbejde med Sisal vedr. brug af kantinen September 2013
Der skal 1 gang månedlig i sæson fremsendes artikel til den skrevne presse vedr. eliten September 2013
Hver sektion finder en der er ansvarlig for den interne kommunikation September 2013
Bestyrelsen har til opgave at finde én eller flere personer til kommunikation omkring eliten September 2013
Brande elitestrategien på www September 2013
Skabelse af stærkt træningsmiljø – Spillere søger til ESG’s træningsmiljøer samt fastholdelse af vores nuværende spillere September 2013  
Koncept for udvikling af spillere, trænere og ledere og forældre September 2013  
Spillere lærer badminton efter et koncept og alle trænere ved hvordan vi træner i ESG September 2013  
Støtteapparat skal yderlige beskrives og sættes i system Oktober 2013
Prospekter, opslag og foldere vedr. elitestrategien Januar 2014
Øge sponsorindtægter til 500.000 April 2014
Etablering af idrætsakademiet og integrering af spillere herfra i ESG’s spillertrup September 2014
Område til lektielæsning samt et spisested September 2014
ESG spiller om at komme i elitedivisionen Februar 2015  
Etablering af elite-overbygning i ESG med henblik på opbygning af elitekultur, der er en forudsætning for realisering af de sportslige mål på lang sigt Juli 2015  
Drøftes på bestyrelsesmøder og sektionsmøder. Sættes på som fast punkt på dagsordnen fra September 2015
Etablere en evalueringskultur, hvor der løbende følges op på de sportslige og organisatoriske mål September 2015  
Træningsmiljøet i klubben fungerer i synergi med et fuldt etableret idræts akademi August 2016  
ESG er repræsenteret med 3 hold i Badminton Danmarks ungdomseliterækker – Vestserien September 2016  
ESG rykker op i Badmintonligaen indenfor 3-5 år med 80% egenudviklede spillere Maj 2017