• Facebook

Breddestrategi for ESG

Erfaringer

Hvad har klubben gjort indenfor breddeområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? (fokusér på fakta) Hvad har betinget, at klubben har arbejdet med bredden? List i punktform.

Hvad har erfaringerne været?

Gode erfaringer

Mindre gode erfaringer

Veteraner:

 • ·         Træningsmuligheder for veteranerne om formiddagen
 • ·         ”Kaffe og kage” ordning for veteranerne
 • ·         Enevældig stærk og retfærdig styring

Motionister:

 • ·         Web baseret booking system er netop introduceret.
 • ·         Gruppe af motionister har mulighed for at booke flere baner samtidig.

Seniorer:

 • ·         Erfarne spillere kan tilføre seniorholdene rutine og støtte de unge spillere.
 • ·         Erfarne spillere kan bruges som coach ved holdkampe.

Ungdom:

 • ·         Sociale arrangementer virke tiltrækkende og især fastholdende
 • ·         Deltagelse i holdturneringer øger og stimulerer sammenholdet og klubånden
 • ·         Via det Web baseret booking system er det muligt at vælge træningssted i nærmiljøet og sammen med kammeraterne.
Veteraner:

 • ·         Træningstidspunktet gør at de bliver ”en lille klub i klubben”
 • ·         Det bliver svært at finde den rigtige afløser for ”enevældet” – Det er meget sårbart.


Motionister:

 • ·         Træningstidspunktet og træningsstederne gør at de også  bliver ”en lille klub i klubben”.
 • ·         Tilførsel af ungdoms breddespillere til motionistafdelingen er stort set lig nul.

Seniorer:

 • ·         Stopper alt for ofte når de stifter familie.
 • ·         Alt for få fortsætter som trænere eller ledere.

Ungdom:

 • ·         Fastholdelse af især de 15-17 årige er et stort problem.
 • ·         Fastholdelse af ”talentspillere” som træner få gange ugentlig (de bedre breddespillere har svært ved at leve op til kravene for talentgruppen)
 • ·         Manglende ”tagen hånd” om breddegruppen – a la en forældre guide.

 Hvilke erfaringer kan vi bruge fremadrettet?

Veteraner og Motionister

 • Træningstider og -steder skal fastholdes – motionister er ikke særlig forandringsparate.
 • Ildsjæle der brænder for gruppen kan ”flytte bjerge”.
 • Opgaverne skal fordeles på mange skuldre, så vi er mindre sårbare.

Seniorer

 •  Erfarne seniorer skal fastholdes både som spillere, coach og ledere.

Ungdom

 • Et godt træningsmiljø med respekt om/for hinanden og trænerne.
 • Ildsjæle der brænder for gruppen.
 • Opgaverne skal fordeles på mange skuldre, så vi er mindre sårbare.

Afklaring og målsætning

Afklaring

Hvad er en breddeudøver?

 • For alle 4 grupper (veteraner, motionister, seniorer og ungdomsspillere) gælder at det er en spiller der spiller for sjov og har motionen og det sociale i fokus.
 • For ungdomsspillere gælder tillige at man gerne vil lære at spille badminton rigtigt og udvikle sig.
 • Spillere der træner mindre end 3 gange ugentligt.

Hvordan defineres breddegruppen i klubben?

 • En spiller der spiller for sjov og som gerne vil lære at spille badminton rigtigt. Motionen og det sociale i fokus.
 • Spillere der træner mindre end 3 gange pr. uge.

Hvad er de drivende kræfter i andre klubber, der arbejder med breddeudvikling indenfor samme sport?.

 • Frivillige Ildsjæle
 • Stærkt sammenhold i lokalmiljøer
 • Ikke andre muligheder

Vision, mål og strategi

Hvad er klubbens vision for breddearbejdet?

 • Interessen for badminton skal søges realiseret gennem en alsidig medlemskreds bestående af spillere og ledere, der alle arbejder for at skabe de bedst mulige forhold for badminton.

Sportslige mål opstilles på kort sigt (1-2 år – angiv måned/år). Målene skal være renset for handlinger. Handlingerne placeres under afsnittet strategi.

Breddeområdet – kort sigt

Hvilke sportslige mål opstilles på kort sigt (1-2 år – angiv måned/år). Målene skal være renset for handlinger. Strategi
Hvilke konkrete handlinger/aktiviteter skal føre frem til opfyldelse af målet. Angiv år/måned for hver handling/aktivitet
1.  Fastholde nuværende antal breddespillere på trods af indførelse af gebyrordning. (juni 2014)
 • Mulighed for ind i mellem at tage en ven med. Oktober 2012.
 • Fastholde og videreudvikle et godt træningsmiljø. Jan 2013
 • Der udarbejdes en årsplan indeholdende  spændende og attraktive sociale arrangementer. Jan 2013
 • Synliggøre overfor spillerne hvilken del af kontingentforhøjelsen der skyldes gebyrordningen. Jan. 2014.
2. Videreudvikle flere breddespillere til talentgruppen uden, at det sker på bekostning af det sociale miljø. Okt. 2012 
 • Optimering af træningsstrukturen, således at talentspillere hurtigere spottes. Er opstartet (Simon & Stefan). Okt. 2012.

Hvilke sportslige mål opstilles på lang sigt (3-5 år – angiv måned/år). 

Breddeområdet – lang sigt

Hvilke sportslige mål opstilles på lang sigt (3-5 år – angiv måned/år). Målene skal være renset for handlinger. Strategi
Hvilke konkrete handlinger/aktiviteter skal føre frem til opfyldelse af målet. Angiv år/måned for hver handling/aktivitet
1.  Fastholde nuværende antal breddespillere på trods af indførelse af gebyrordning.
 • Fastholde og videreudvikle et godt socialt træningsmiljø. Sept. 2015.
 • Sætte ind evaluering og opdatering af breddestrategien.  Drøftes på bestyrelsesmøder og sektionsmøder. Sættes på som fast punkt på dagsordnen fra Sep. 2015.
2. Videreudvikle flere breddespillere til talentgruppen uden, at det er på bekostning af det sociale miljø.
 • Sætte ind evaluering og opdatering af breddestrategien. Drøftes på bestyrelsesmøder og   sektionsmøder. Sættes på som fast punkt på dagsordnen fra Sep. 2015.
3.Etablere en evalueringskultur, hvor der løbende følges op på de sportslige og organisatoriske mål.  Sept. 2015.
 • Sætte ind evaluering og opdatering af breddestrategien.  Drøftes på bestyrelsesmøder og sektionsmøder. Sættes på som fast punkt på dagsordnen fra Sep. 2015.

Udviklingsmål. (her er tale om mere bløde formuleringer. Udviklingsmålene er ikke umiddelbart målbare, men handler mere om principper og hensigter).

Der skal være tilbud til alle både sportsligt og socialt. Det er vigtigt, at alle spillere i ESG ”lærer badminton rigtigt”. Der tages i den sammenhæng udgangspunkt i  BATK uanset om man er bredde-, talent- eller elitespiller.

Organisatorisk

Mål

Hvilke organisatoriske mål på kort sigt (1-2 år – angiv måned/år)?

Breddeområdet – kort sigt

Hvilke organisatoriske mål opstilles på kort sigt (1-2 år – angiv måned/år). Målene skal være renset for handlinger. Strategi
Hvilke konkrete handlinger/aktiviteter skal føre frem til opfyldelse af målet. Angiv år/måned for hver handling/aktivitet
1.  Bevare det samme antal breddemedlemmer . Sept. 2014.
 • Nyt tilmeldingssystem for motionister Sept. 2012
 • Tilkøb af tider for motionister. Sept. 2012.
 • Etablere bedre tilbud til de breddespillere der går fra ungdoms- til seniorspillere. Sept. 2013.
 • Etablere veteranbadminton i ESG regi.
 • Videreudvikle ældrebadmintonkonceptet. Okt. 2012.
 • Etablere partnerskabsaftale med SEPE vedr. købeidræt. Jan. 2013.
2.  Styrkelse af ledelsen af motionistsektionen. Der skal min. være 3-4 ledere i MSU. Sept. 2013
 • Konkrete personer kontaktes af Jørgen K og Jan H, – april 2013.
 • Arbejdsbeskrivelser
 • Kommissorier (april 2013)
3.   Der skal etableres et veteranudvalg. Sept. 2014. 
 • Konkrete personer kontaktes af Jørn Gade Jan. 2013.
 • Beskrivelse af behov, opgaver og kompetencer
 • Kommissorier (jan 2013)

Organisatoriske mål på længere sigt (3-5 år – angiv måned/år)?

Breddeområdet – lang sigt

Hvilke organisatoriske mål opstilles på lang sigt (3-5 år – angiv måned/år). Målene skal være renset for handlinger. Strategi
Hvilke konkrete handlinger/aktiviteter skal føre frem til opfyldelse af målet. Angiv år/måned for hver handling/aktivitet
1.  USU styrkes således at  nye forældre sikres repræsentation.  Sept. 2014.
 • Løbende rekruttering blandt nye forældre. April 2014.
 • Der udarbejdes rekrutteringsstrategi blandt forældre. Sept. 2014.
2.   Attraktive sociale aktiviteter for motionister og veteraner i form af alternative turneringstilbud, klubmesterskaber mm.) Sept. 2015
 • Motionistudvalget etablerer alternative turneringstilbud.  Sept. 2015.

 Ressourcemæssige krav

Hvilke kompetencer er nødvendige på det organisatoriske niveau?

 • Lyst og energi blandt de frivillige.
 • Insisterende uddelegering.
 • Der henvises til kommissoriet.

 Hvilke kompetencer er nødvendige i trænerstaben?.

 • Motivation
 • Badmintonfaglighed på et vist niveau, der ikke konflikter med resten af klubbens trænere.
 • ESG’s trænerstab er i besiddelse af Badminton Danmarks træneruddannelser eller andre sammenlignelige uddannelser bl.a. udenlandske uddannelser på et vist niveau, men i forhold til de trænere der er tilknyttet breddespillerne tillægges de personlige og sociale kompetencer stor værdi.

Hvilke andre ressourcer skal være til rådighed?.

 • Forældrebank med frivillige hjælpere der kan træde til ved behov. Banken skal bestå af 300-400 frivillige hjælpere og skal være etableret april 2013.
 • Der arbejdes med en systematisk forpligtigelse af forældre i foreningsarbejdet.

Krav/plan for efteruddannelse.

 • ESG’s Sportschef har igangsat intensiv efteruddannelse af ESG’s trænere bl.a. ved afholdelse af træningsseminar i uge 32 2012 m.v.
 • Der afholdes løbende efteruddannelse af trænere.. Alle trænere har en udviklingsplan som revideres hvert år i februar måned. Der afholdes udviklingssamtaler hvert år i august måned.

Organisationsplan for ESG-Badminton

Organisationsplan for ESG-Badminton

Seniorsektionens og ungdomssektionens formand har ansvaret for breddepolitikken. Sportschefen har ansvaret for implementering af breddestrategien.

Træningsmiljø/faciliteter

Hvad er det for et træningsmiljø, som stilles til rådighed, således at den aktive konstant motiveres mod fremgang?

 • Gode trænere der er kendetegnet ved at være fagligt dygtige, motiverede og har de nødvendige personlige og sociale kompetencer.
 • Homogene træningshold på alder og køn
 • Holdstørrelser på 16-20 spillere.

Hvilke faciliteter kræver breddearbejdet?.

 • Haller der ligger geografisk spredt, og tæt på børnenes nærområder.
 • Hvor meget haltid er der behov for at målgruppen kan få det de skal samtidig med at målene for de kommende år kan indfries.

Såfremt de fysiske faciliteter ikke lever op til kravene, har klubbestyrelsen en strategi for udvikling af faciliteterne.

 • Søger haltider i flere forskellige haller.

Hvilke forpligtigelser har bredden overfor klubben/øvrige medlemmer.

 • God kammerat, god sportsånd, respekterer klubbens værdier.

Økonomi

Hvilke økonomiske ressourcer kræver det at realisere en breddestrategi og hvordan skal de skaffes? Nøgleposter kan fx være: Løn, uddannelse, træningslejre, stævnedeltagelse, støttekoncept, støtteapparat m.v.

År ÜNøgleposterÞ 2013 2014 2015 2016 2017
Træneruddannelse

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Løn

550.000

650.000

750.000

750.000

750.000

Alternative turneringsformer.

   10.000

   10.000

  15.000

  15.000

  15.000

I alt

570.000

670.000

775.000

775.000

775.000

 Hvilken strategi har klubbestyrelsen for at øge klubbens indtægtsside/minimere udgiftssiden?.

 • Øge sponsorindtægter til  500.000 apr. 2014.
 • Reducere udgifter på bolde med 15% p.a. ( 35.000 kr.) ved at ændre spillernes adfærd omkring brugen af nye og gamle bolde. April 2013.
 • Forøge antallet af breddemedlemmer.

Rekruttering/-fastholdelse af bredden

Hvordan forholder klubbestyrelsen sig til rekruttering fra andre klubber? (hvordan kontakter klubben udøver/bestyrelse?).

 • Opmærksomhed på kontingentets størrelse.

Hvordan fastholder vi breddeudøverne (hvilke konkrete tiltag skal iværksættes? – år/måned)

 • Breddestævner. Dec. 2012
 • Timebetaling Jan 2014
 • Alternative turneringstilbud. Jan. 2014

Hvordan skabes en overgang fra bredde til talent/elitegruppe – og omvendt? Hvad er det for særlige udfordringer, man står overfor?

 • Optimering af træningsstrukturen, således at talentspillere hurtigere spottes. Er opstartet (Simon & Stefan). Der er vigtigt at trænerne er opmærksomme på spillernes potentiale og via en struktureret udvælgelsesprocedure sikrer. Spillerne optimale udviklingsmuligheder. Okt. 2012.

Kommunikation

Hvordan ønsker klubben at håndtere pressen og nyhedsformidling samt sponsorer og interessenter (eksterne interessenter) i forhold til breddearbejdet?

 • Presseansvarlig og PR.
 • Hjemmesideansvarlig.
 • Der skal 1 gang månedlig i sæson fremsendes artikel til den skrevne presse. Sept. 2013.
 • Hvem er ansvarlig?
  • Bestyrelsen har til opgave at finde én eller flere personer. Sept. 2013.

Hvordan ønsker klubben at håndtere den interne kommunikation til idrætsudøvere, trænere, forældre og medlemmer?

 • Hver sektion finder en der er ansvarlig for den interne kommunikation fra sektionen. Sept. 2013.

Hvordan brandes/lanceres klubbens breddestrategi? (hvordan gøres den synlig og tilgængelig?) Hvordan synliggøres arbejdet med strategien løbende?

 • Hjemmeside. Sept. 2013.
 • Møder for forældre- og spillergrupper Aug. 2013.
 • Prospekter, opslag og foldere. Jan. 2014.

Sociale

Hvordan skaber klubben et så nuanceret klubliv som overhovedet muligt, hvor alle kan opleve et idrætsfaglig og et trænings- og konkurrencemæssigt fællesskab.

 • Ved at skabe et klubmiljø hvor der stilles krav til at alle bidrager.
 • Ved at sikre at alle har veluddannede og motiverede trænere.
 • Ved at alle oplever at der er plads til badmintonpræstationer på alle niveauer.

Forventninger til hinanden

Krav til de aktive

Hvilke særlige krav stilles til breddegruppen – det kunne være deltagelse i sponsorarbejde, deltagelse som hjælper, personlig udviklingsplan, rolle i forhold klubbens værdier og leveregler m.v.

 • At spilleren er loyal i forhold til ESG´s værdier og leveregler og overfor klubben.

Konsekvens (hvis kravene ikke efterleves)

 • Udelukkelse af klubben.

Støttekoncept

Har klubben et støttekoncept? Hvilke former for støttemuligheder er der? Hvad udløser støtte? Hvis ikke klubben har et støttekoncept, skal der på et tidspunkt udarbejdes et – i givet fald hvornår (år/måned)

 • Har ikke et støttekoncept for bredde.

Overordnet handlingsplan

Hvem gør hvad, hvornår i de enkelte år. Herudover opstilles mål for hvert år.

Hvad (beskriv opgaven) Hvornår (år/måned) Hvem (én person til hver opgave)
Nyt tilmeldingssystem for motionister September 2012
Tilkøb af tider for motionister September 2012
Videreudvikle flere breddespillere til talentgruppen uden, at det sker på bekostning af det sociale miljø Oktober 2012
Mulighed for ind i mellem at tage en ven med Oktober 2012
Optimering af træningsstrukturen, således at talentspillere hurtigere spottes. Er opstartet Oktober 2012
Etablere veteranbadminton i ESG regi Oktober 2012
Ideudvikle ældrebadmintonkonceptet Oktober 2012
Breddestævner December 2012
Etablere partnerskabsaftale med SEPE vedr. købeidræt Januar 2013
Fastholde og videreudvikle et godt træningsmiljø Januar 2013
Der udarbejdes en årsplan indeholdende spændende og attraktive sociale arrangementer Januar 2013
Udarbejdelse af kommissorie for veteranudvalget Januar 2013
Revision af kommissorie og arbejdsbeskrivelse for motionsudvalget April 2013
Etablering af forældrebank med 3-400 hjælpere April 2013
Reducere udgifter på bolde med 15% p.a. ( 35.000 kr.) ved at ændre spillernes adfærd omkring brugen af nye og gamle bolde April 2013
Møder for forældre- og spillergrupper i forhold til breddestrategien August 2013
Etablere bedre tilbud til de breddespillere der går fra ungdoms- til seniorspillere September 2013
Styrkelse af ledelsen af motionistsektionen. Der skal min. være 3-4 ledere i MSU September 2013
Branding af breddestrategi på www September 2013
Hver sektion finder en der er ansvarlig for den interne kommunikation fra sektionen September 2013
Udpegning af person, der er ansvarlig for pressen i forhold til breddestrategien September 2013
Der skal 1 gang månedlig i sæson fremsendes artikel til den skrevne presse September 2013
Synliggøre overfor spillerne hvilken del af kontingentforhøjelsen der skyldes gebyrordningen Januar 2014
Prospekter, opslag og foldere i forhold breddestrategien Januar 2014
Alternative turneringstilbud Januar 2014
Timebetaling Januar 2014
Løbende rekruttering blandt nye forældre April 2014
Øge sponsorindtægter til 500.000 April 2014
Der udarbejdes rekrutteringsstrategi blandt forældre September 2014
Der skal etableres et veteranudvalg September 2014
USU styrkes således at nye forældre sikres repræsentation September 2014
Fastholde nuværende antal breddespillere på trods af indførelse af gebyrordning September 2014  
Motionistudvalget etablerer alternative turneringstilbud September 2015  
Attraktive sociale aktiviteter for motionister og veteraner i form af alternative turneringstilbud, klubmesterskaber mm.) September 2015  
Etablere en evalueringskultur, hvor der løbende følges op på de sportslige og organisatoriske mål September 2015
Sætte ind evaluering og opdatering af breddestrategien.  Drøftes på bestyrelsesmøder og sektionsmøder. Sættes på som fast punkt på dagsordnen fra September 2015